1 A Promóció lebonyolítója, az adatok kezelője:

1.1. Szervező adatai: 

neve: Janis World Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 1188 Budapest, Csokonai u. 29.
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-935923

adószáma:  22615688243

1.2.  A Játékszabályzat elérhető a http://hetkoznapokbajnoka.sportazelet.com/jatekszabalyzat/ weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”)

2 A Játékszabályzat hatálya:

2.1. A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Lebonyolító által meghirdetett Hétköznapok Bajnoka promócióra, valamint azokra, akik a lenti feltételek szerint Szereplőként, azaz Játékosként vagy Szavazóként részt vesznek a Promócióban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal Promócióval kapcsolatban bárminemű igényérvényesítéssel vagy kifogással kíván élni

3. A Nyereményjátékban résztvevő személyek köre:

3.1. Résztvevő Játékosként: 
3.1.1. A „Hétköznapok bajnoka” elnevezésű online Promócióban azok a 18 év feletti magyar állampolgárok vehetnek részt Szereplőként, akik szabadidős sportolóként vagy amatőr sportolóként elértek egy olyan eredményt, és/ vagy külalakjukban, életstílusokban olyan pozitív változást, mely megítélésük szerint a közösség napi sportolására ösztönző, bátorító hatással van, és/ vagy melyekre büszkék és szívesen megosztanák a nagyközönséggel. A jelentkezés minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár számára lehetséges, aki nem professzionális sportoló, a jelentkezés után a Szervező bírálja el, hogy jóváhagyja-e a jelentkezést. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékra való előzetesen elfogadott jelentkezés után is egyoldalúan kizárjon szereplőt, ha:

– valóságnak nem megfelelő tartalmú pályamunka került beadásra

– viselkedése, kommentjei sértik a közerkölcsöt és/ vagy a promóció végső célját, a rendszeres sport ösztönzését

– más Szereplőkre sportszerűtlen, sértő megjegyzést tesz

– csalás útján tesz szert szavazatokra

– a részvételhez szükséges adatait véletlenül, vagy szándékosan hibásan adta meg

– kora nem éri el a 18. életévet


3.2. Résztvevő Szavazóként 

3.2.1. A Promócióban Szavazóként részt vehet bármely 14. életévét betöltött magyar állampolgár (a továbbiakban: “Szavazó”), aki:

3.2.2. Rendelkezik saját Facebook fiókkal, és a Facebook fiókjába belépve szavazatát érvényesen leadja a www.hetkoznapokbajnoka.sportazelet.com weboldalon a „szavazz!” menüpontban. Továbbá, aki

3.2.3. a jelen promóciós Szabályzatot elfogadja és 
3.2.4. nem áll fenn vele szemben semmilyen, ezen Szabályzatban meghatározott kizáró körülmény


3.3. Szavazó

3.4. Az a szavazó, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Promócióval kapcsolatos mindennemű ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Az a Szavazó, aki 14. életévét még nem töltötte be, a Promócióval kapcsolatosan nem jogosult jognyilatkozatot tenni, nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

3.5. A mindennapi sport támogatásra irányuló Promócióban Szavazóként magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt. 

3.6. A Promócióban való részvétel minden résztvevő számára ingyenes. 

3.7. A Szereplő, valamint a Szavazó tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétel előtt előzetesen tájékozódni köteles a promóciós Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására semmilyen érdekérvényesítés céljából nem hivatkozhat. Amennyiben a Résztvevő vagy Szavazó a jelen Szabályzatban foglaltakkal nem ért egyet, vagy az abban foglaltaknak nem felel meg, nem jogosult részt venni a Játékban, illetve a Szervező jogosult kizárni. 

3.8. A Résztvevők az általuk hibásan szolgáltatott adatokból eredő bármely következményt maguk viselik. Az adatok helyességét sem a Promócióra történő jelentkezéskor, sem azt követően a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és így minden következmény minden esetben a Résztvevőt (Szereplőt és Szavazót) terheli

 

4. A Promóció időtartama:

4.1. A napi sport ösztönzésére létrehozott Promóció 2017. január 27-től 2017. február 19-ig tart.

4.2. A Lebonyolító fenntartja a jogot a Promóció Időtartamának megváltoztatására.

 

5. A Promóció menete:

5.1. „A hétköznapi bajnokok” versenyzői által leadott pályamunkákra 2017. február 13-tól, február 19-ig lehet szavazni. A www.hetkoznapokbajnoka.sportazelet.com honlapon keresztül, saját Facebook fiókba történt belépést követően. A Szereplők 2017.01.27-től kezdhetik feltölteni jelentkezésüket. A Szereplők maguk választják ki és töltik fel a változásukat bemutató „előtte”, „utána” fotóikat, valamint sajátszavas, maximum 2000 karakteres bemutatkozójukat, edzéstervüket, étrendjüket, edzőjük nevét, valamint személyes adataikat (Név, E-mail cím, Telefonszám, Település, Születés éve, Nem). Szereplők hozzájárulnak ahhoz, hogy feltöltött képeik és pályamunkáik a www.hetkoznapokbajnoka.sportazelet.com oldalon és a Magyar Szabadidősport Szövetség hivatalos facebook oldalán közzétételre kerüljenek.

A feltöltött pályamunkákra a szavazás 2017.02.13-án indul, ekkor a pályamunka és képfeltöltési lehetőség lezárul.

A Résztvevők a szupertrener@gmail.com e-mail címen bármikor kérhetik pályamunkájuk és képeik törlését, melyet a szervező 24 órán belül elvégez számukra.


5.2. Egy Szereplő egy alkalommal tölthet fel jelentkezést. A Szavazó több pályamunkára is leadhatja a szavazatát, de mindegyikre csak egyet.

6. A szavazásban részt vett pályamunkák Díjazása:

Az eredményhirdetésre várhatóan legkésőbb 2017. 02.28-ig sor kerül, de a Lebonyolító fenntartja a jogot a Promóció Időtartamának megváltoztatására.

6.1. A Szervező az alábbi díjazásban részesíti a Promócióban sikeresen részt Játékosok között az első három helyezettet: 

6.1.1. A verseny első helyezettje, akit a Facebookkal összekötött szavazás során a közönség választ ki, és akik a legtöbb közönségszavazatot kapták február 19-ig, fejenként 200.000 Ft értékű Decathlon utalvány birtokába jutnak. A második helyezett 150.000, a harmadik pedig 100.000 forint értékű utalványban részesül. Az első három helyezett pályázók edzői pedig fejenként 50.000 forintos Decathlon utalványt kapnak. Ezen kívül a szakmai zsűri ugyanígy díjaz három helyezettet és edzőiket, továbbá jogosult különdíjjal jutalmazni az általuk kiválasztott pályamunkákat.

6.2. A Szervező az alábbi jutalmazásban részesíti a Szavazók közül kiválasztottakat: 

6.2.1. A Facebookon szavazók között 3 db 50.000 forintos utalványt osztunk ki, véletlenszám generátor módszerrel kiválasztva.

6.3. A Nyereményre jogosult Játékos a továbbiakban: „Nyertes”. 

6.4. A Nyeremény készpénzre nem váltható át és nem átruházható.

 

7. A kiválasztás, sorsolás és a Nyeremény átadásának menete:

7.1. A 6.1. pontban szereplő díjak azokat a Játékosokat illetik, akire az adott időszakban a játék során a három legtöbb érvényes szavazatot leadták. 

7.2. A 6.2. pontokban szereplő szavazói nyeremények kiosztása internetes véletlenszám-generátor segítségével történik.

7.3. A Szervező  a www.hetkoznapokbajnoka.sportazelet.com weboldalon, a Magyar Szabadidősport Szövetség Facebook oldalán, illetve e-mailben közzéteszi a Nyertes nevét, továbbá megadott elérhetőségei valamelyikén személyesen értesíti a Nyertest. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 10 (tíz) napon belül nem jelez vissza, úgy a Szervező az adott díj tekintetében soron következő Nyertest („Tartaléknyertest”) értesítheti a díjazásról.  A Tartaléknyertes kiválasztására is a Nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak.  A Nyertes (és/vagy Tartaléknyertes) a 10 napos határidő lejárta után nem tarthat igényt korábbi nyereményére.

7.4. A Nyeremény átvételére a Nyertes (Tartaléknyertes) határidőn belül történő visszajelzését követően kerül sor, a promóció lezártát követően. A Nyereményt a Lebonyolító postai úton küldi el a Nyertes számára.

7.5. A Nyertes (Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt módon megtörténjen. 

7.6. A Szervező jogosult a Nyertesek nevét a sorsolást követően közzétenni a Magyar Szabadidősport Szövetség Honlapján, valamint Facebook oldalán, vagy reklám céljából egyéb médiumokban.

7.7. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Promócióban érintett Facebook oldalai, weboldalai technikai okokból időszakosan nem elérhetőek. A Nyereményjáték technikai teljesítménye, adatátviteli, válaszadási sebessége a technológia függvénye, ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatják olyan, a Lebonyolítón kívülálló tényezők, mint például kapcsolati hiba, lokális hálózati hiba, vagy akadályoztatás, a szerver teljesítménye, vagy a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása, ezekért a Szervező felelősséget nem vállal.

7.8. A díjazás nem ruházható át másra, és készpénzre sem váltható.

7.9. A Szervező vállalja a nyeremény postázását és annak költségét, azonban az esetlegesen a Magyar Posta hibájából eredő kézbesítési problémákért felelősséget nem vállal.

 

8. Adatkezelés

8.1. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Szervező minden adatot, amelynek a promóció során birtokába kerül, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak illetve a www.hetkoznapokbajnoka.sportazelet.com oldalon az Adatvédelem és az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) menüpont alatt elérhető Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy módosítását a Szervező fenti elérhetőségein.  A további adatvédelmi rendelkezéseket a Résztvevők, ezen linken az adatkezelés, továbbá az ászf menüpont alatt találják.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Játékszabályzat, továbbá az ÁSZF és az adatkezelési nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

9.2 A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát -, hogy a Díjazást nyilvános esemény keretein belül adja át a Nyertesnek, illetve nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a legtöbb szavazatot elérők és a különdíjasok nevét, fényképét a médiában, illetve promóciós- és reklámcélokat szolgáló anyagokban, weboldalakon és a Facebookon.

9.3 A Szervező bármely, a jelen Promócióval kapcsolatos döntése kötelező érvényű, ezekkel kapcsolatban jogi eljárás nem kezdeményezhető, a Szervező kizárja bármely döntésével szembeni igényérvényesítés lehetőségét. 

9.4 A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékszabályzat változtatásait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Honlapon, a Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Janis World  Korlátolt Felelősségű Társaság (cím 1188 Budapest, Csokonai u. 29., a továbbiakban: „Szervező” vagy „Lebonyolító”) a Magyar Szabadidősport Szövetség szakmai segítségével, valamint a Decathlon Magyarország (Tízpróba Magyarország Kft) nyeremény támogatásával, a Magyar Szabadidősport Szövetség facebook oldalán: https://www.facebook.com/Magyar-Szabadid%C5%91sport-Sz%C3%B6vets%C3%A9g-312689322249409/, valamint honlapján: www.hetkoznapokbajnoka.sportazelet.com elérésen „Hétköznapi bajnokok” néven promóciót (a továbbiakban: „Nyereményjáték”, „Promóció”) szervez a mindennapi sport népszerűsítése, terjesztése céljából.

A Nyereményjátékban, Promócióban való részvétel feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat” vagy „Szabályzat”) a Lebonyolító az alábbiakban határozza meg, melyeket a Résztvevő Játékosok, valamint Szavazók, a Promócióra való jelentkezéssel, abban való részvétellel maradéktalanul elfogadnak.